Ułatwienia dostępu

Przemoc domowa

Z uwagi na nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w dniu 5 września 2023 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Koronowie, w skład którego wchodzą przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, Komisariatu Policji w Koronowie, Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Koronowie, placówek oświatowych na terenie Gminy Koronowo, Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ oraz Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Do zadań zespołu należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Przemoc Domowa jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

  1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
  2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
  3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
  4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
  5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Mając powyższe na względzie osoby dotknięte przemocą domową, będące świadkami przemocy domowej oraz instytucje posiadające informację o osobach, wobec których istnieje podejrzenie, że zostały dotknięte przemocą, proszone są o zgłoszenie się do Zespołu Interdyscyplinarnego w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1.

Ostatnie wpisy