Ułatwienia dostępu

Akty Prawne

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje M-GOPS w Koronowie jest Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późń. zm.).

Ponadto w Ośrodku realizowane są zadania wynikające z innych aktów prawnych, w szczególności:

 1. Uchwała Nr XII/75/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Koronowie z dnia 30 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie,
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm. ),
 4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj.
  Dz. U. z 2022 r., poz. 2267),
 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
  poz. 1249),
 6. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.
  z 2022r., poz. 447 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.),
 8. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j .Dz. U z 2022 r., poz. 1205 z późn. zm.),
 9. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1297),
 10. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2022 r.,poz.1577 z późn. zm.),
 11. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j.
  Dz. U. z 2020 r., poz. 1329 z późn. zm),
 12. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2021 z późn. zm),
 13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.),
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
  środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z póżn. zm.),
 15. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1009 z późn. zm),
 16. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm.),
 17. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r.
  poz. 1744 z późn. zm),
 18. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123),
 19. Ustawa a dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 172),
 20. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.165),
 21. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2039),
 22. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2354 z późn. zm),
 23. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.
  Dz. U. Z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.),
 24. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2241),
 25. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm),
 26. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 141),
 27. Ustawa z dnia z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022r., poz. 1967 z późn. zm),
 28. Ustawa z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacja na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022r., poz. 2127 z późn. zm.),
 29. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j Dz. U. Z 2023 r., poz. 103 z późn. zm),
 30. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. Z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),
 31. Uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  (M. P. z dnia 28 grudnia 2022 r., poz. 1287),
 32. Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie.