Ułatwienia dostępu

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że wniosek Gminy Koronowo na środki finansowe z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego został zakwalifikowany do wsparcia finansowego na realizację usług asystenta dla 18 osób.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby niepełnosprawne, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Czas trwania usług asystenta:

Usługi mogą być realizowane prze 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Do czasu realizacji usług asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu to w szczególności:

  • Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
  • Orzeczenie o niepełnosprawności

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub opiekuna prawnego, niebędąca członkiem rodziny uczestnika.

Uczestnicy Programu nie będą ponosić odpłatności za usługi asystencji osobistej.

Powyższe dokumenty należy składać:

  • bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 6 / pokój nr 14 – sekretariat
  • za pośrednictwem poczty na adres j.w.
  • skrytkę ePUAP: /2u7h6da4hy/SkrytkaESP

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń uczestników, zgodnie z założeniami Programu AOON – edycja 2023 i przyznanymi na ten cel środkami finansowymi.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie będą kontaktować się z uczestnikami i asystentami zakwalifikowanymi do Programu.

W przypadku zakwalifikowania się do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 uczestnicy składają dalsze oświadczenia zgodne z wytycznymi Programu.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 52 567-31-11 lub 52 567-31-27.