Ułatwienia dostępu

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partnerami jest 79 powiatów lub gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Gmina Koronowo). Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość Projektu: 19 065 714,82 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 16 205 857,54 zł

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

Oferowane formy wsparcia:

 • Usługa teleopieki (np. bransoletki);
 • Usługa pomocy sąsiedzkiej;
 • Wolontariat opiekuńczy.


Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do 3 000 osób, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 20 osób zamieszkujących na terenie gminy Koronowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

 • Osoby zamieszkujące na terenie gminy Koronowo;
 • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej;
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach

rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji

 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Lista dokumentów, jakie należy dostarczyć:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, wymienionych wyżej (jeżeli zaznaczono, np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej do pobrania są poniżej, natomiast w wersji papierowej dostępne będą w sekretariacie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pok. 14 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • Osobiście w sekretariacie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, w godzinach od 7.30 do 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, pokój 14,
 • Pocztą tradycyjną na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie  ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo  z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, pokój 14,
 • Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mgops.koronowo.pl
 • Za pośrednictwem e-puap, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,

Dodatkowa informacja: W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników termin rekrutacji zostanie wydłużony lub zostanie ogłoszona rekrutacja otwarta (ciągła). Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

Osoba do kontaktu:
Anna Chrapkowska – specjalista pracy socjalnej
e-mail: sekretariat@mgops.koronowo.pl
Tel: 52 567-31-11