Ułatwienia dostępu

Statut i Regulaminy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie jest jednostką organizacyjną Gminy Koronowa działającą na podstawie Uchwały Nr XII/75/90 z dnia 30 marca 1990 roku. Misją  tut. Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie wykorzystując własne zasoby uprawnienia i możliwości, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Osiągnięcie tego celu wymaga współpracy i zaangażowania w cały proces zarówno samych zainteresowanych jak również instytucji, dzięki czemu podejmowane działania mają charakter kompleksowy i spójny. Pomoc aby była skuteczna powinna mieć charakter przejściowy skłaniający osoby potrzebujące do samodzielnego działania w dążeniu do polepszenia swojej sytuacji życiowej oraz ich aktywizacji.

Z roku na rok zwiększa się liczba zadań do realizacji z obszaru pomocy społecznej. Instytucje działające w obszarze pomocy społecznej otrzymują do realizacji wiele zadań z różnych dziedzin, wynikających z wytycznych szeregu ustaw. W związku z tym MGOPS w Koronowie wykonuje szeroki zakres działań i współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, aby pomóc mieszańcom naszej gminy. Osoby poszukujące pomocy zwracają się do Ośrodka w przeróżnych sprawach: począwszy od zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych, poprzez trudne sprawy rodzinne,  uzależnienia,  problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc w rodzinie oraz pomoc usługową. Profesjonalizm pracowników, włożony duży nakład pracy, umiejętność współpracy z różnymi podmiotami zaowocowały pozytywnym rozwiązaniem wielu spraw podopiecznych tutejszego Ośrodka.

siedziba