Ułatwienia dostępu

Opieka Wytchnieniowa

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informacja w sprawie naboru wniosków do Programu  Ministra Rodziny  Pracy i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że wniosek Gminy Koronowo na środki finansowe z Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego został zakwalifikowany do wsparcia finansowego na realizację usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, dla 4 osób z niepełnosprawnością tj. 2 osób powyżej 16. roku życia i 2 dzieci do ukończenia 16. roku życia.

1. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

2. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad w/w wskazanymi osobami którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi  przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

3. Procedura zgłoszenia uczestników Programu:
3.1.Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, orzeczenie o niepełnosprawności, klauzule informacyjne.
3.2. Powyższe dokumenty należy składać bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo. Uczestnicy Programu nie będą ponosić odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń uczestników. Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie będą kontaktować się z uczestnikami i osobami świadczącymi usługi opieki wytchnieniowej zakwalifikowanymi do Programu.

4. Usługi mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Program wraz z załącznikami dostępne są na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: 
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024