Ułatwienia dostępu

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w gminie Koronowo funkcjonuje od 2011 roku. Zespół realizuje działania określone w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koronowo na lata 2021 – 2026”.
Do głównych zadań należą m. in.: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku objętym przemocą;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratury czy organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Aktualny skład Zespołu Interdyscyplinarnego działa oparciu o Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.214.2022 z dnia 23 listopada 2022 roku zgodnie z art. 9a ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Koronowie:

 1. Katarzyna Sierzchała – Kunca – przedstawiciel Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie,
 2. Monika Gromadzka – przedstawiciel Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie,
 3. Sebastian Lewandowski – Komisariat Policji w Koronowie,
 4. Magdalena Lubiewska – Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Ziemi Koronowskiej,
 5. Barbara Czuba – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie,
 6. Jolanta Szatkowska – Zespół Szkół w Koronowie,
 7. Mariola Adamkiewicz – Zespół Szkół we Wtelnie,
 8. Magdalena Zmorek – Szmelter – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie, Szkoła Podstawowa w Buszkowie,
 9. Ryszard Chrzanowski – Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie,
 10. Małgorzata Boińska – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
 11. Monika Janczukowicz – Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie,
 12. Dominika Dudek – Floriańczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie,
 13. Marta Pilarska – Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku,
 14. Agnieszka Dłuska – Szkoła Podstawowa w Witoldowie,
 15. Joanna Dróżdż – Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim i Szkoła Podstawowa w Sitowcu,
 16. Anetta Strychalska – Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie,
 17. Paweł Piątkowski – Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz – Północ w Bydgoszczy,
 18. Arkadiusz Lahuta – Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz – Północ w Bydgoszczy,
 19. Ilona Sławeta – Przedszkole Misiowa Chatka w Koronowie,
 20. Sandra Mikicka – Liceum Ogólnokształcące w Koronowie.


Do głównych zadań należą m. in.: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku objętym przemocą;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w  częstotliwości raz na 3 miesiące (bądź częściej w zależności od potrzeb) w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86 – 010 Koronowo, tel. 52 567-31-10.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego koordynuje Przewodniczący Zespołu Pani Katarzyna Sierzchała – Kunca. Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Monika Gromadzka. Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca zwołują grupę roboczą, która rozpatruje indywidualne problemy rodzin, w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty oraz tworzy program działania na rzecz rodziny – zarówno osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą, jak i osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

W świetle Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u  osób dotkniętych przemocą”.

Procedura „Niebieska Karta”

Jest to procedura interwencji wobec problemu przemocy w rodzinie. Głównym celem procedury Niebieska Karta jest rozpoznawanie przemocy i udzielenie pomocy rodzinom oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca służb pracujących na rzecz osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie. Rozpoznanie przemocy i wypełnienie formularza Niebieska Karta przez funkcjonariusza policji, pracownika socjalnego, przedstawiciela oświaty, ochrony zdrowia czy komisji alkoholowej stanowi wszczęcie postępowania.

Przy spisaniu formularza Niebieska Karta cz. A osoba, co do której istnieję podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, otrzymuje formularz o nazwie Niebieska Karta cz. B z informacjami, gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc. Po zapoznaniu się z formularzem Zespół wyznacza grupę roboczą, która składa się ze specjalistów zajmujących się działaniem w obszarze przeciwdziałania przemocy. Członkowie grupy roboczej po rozeznaniu sytuacji rodzinnej i po przeprowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczy procedura Niebieska Karta ustalają indywidualny plan pomocy. 

Osoby dotknięte przemocą, osoby będące świadkami przemocy w rodzinie czy instytucje posiadające informację o osobach. wobec których istnieje podejrzenie, że zostały dotknięte przemocą proszone są o ich zgłaszanie do Zespołu Interdyscyplinarnego lub instytucji wchodzących w skład Zespołu.

Zespół Interdyscyplinarny w Koronowie:
Przewodniczący: Katarzyna Sierzchała-Kunca
Zastępca Przewodniczącego: Monika Gromadzka
tel. 52 567 31 10 lub 52 567 31 24
e-mail: sierzchala@mgops.koronowo.pl

WYKAZ INSTYTUCJI I PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE:

Wykaz instytucji uprawnionych do wszczęcia procedury „Niebieska Karta” i świadczenia pomocy osobom dotkniętym przemocą domową na terenie gminy Koronowo

Instytucję świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

Rodzinny punkt konsultacyjny w Koronowie – grafik na 2023 rok