Ułatwienia dostępu

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że wniosek Gminy Koronowo na środki finansowe z Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego został zakwalifikowany do wsparcia finansowego na realizację usług asystenta dla 18 osób z niepełnosprawnością, z wyłączeniem dzieci w wieku do ukończenia 16 roku życia.

 1. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
  – osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne),
  – dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
  a) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
  b) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnymi, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
  c) wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, w Karcie zgłoszenia do Programu, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
 2. Czas trwania usług asystenta:
  Usługi mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę. Do czasu realizacji usług asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.
  W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.
 3. Procedura zgłoszenia uczestników Programu to w szczególności:
  – Karta zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
  – Orzeczenie o niepełnosprawności,
  – Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu,
  – Klauzula informacyjna.
  W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub opiekuna prawnego, niebędąca członkiem rodziny uczestnika.
  Uczestnicy Programu nie będą ponosić odpłatności za usługi asystencji osobistej.
 1. Powyższe dokumenty należy składać:
  – bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo,
  – za pośrednictwem poczty na adres jw.,
  – skrytkę ePUAP: /2u7h6da4hy/SkrytkaESP
  O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń uczestników przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości usług asystencji osobistej realizowanych w latach ubiegłych, zgodnie z założeniami Programu AOOZN dla JST – edycja 2024 i przyznanymi na ten cel środkami finansowymi. Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie będą kontaktować się z uczestnikami i asystentami zakwalifikowanymi do Programu.
  W przypadku zakwalifikowania się do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, uczestnicy składają dalsze oświadczenia zgodne z wytycznymi Programu.
  W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 52 567-31-11 lub 52 567-31-27.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie mrips.gov.pl oraz na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-as