Ułatwienia dostępu

Opiekunowie prawni poszukiwani

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla małoletnich.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty pod adresem: Koronowo, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo lub telefoniczny z pracownikiem socjalnym pod nr telefonu 52 567-31-11.

Opiekunem prawnym może zostać osoba, która spełnia poniższe wymagania:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2. nie jest pozbawiony/a praw publicznych;
3. nie został/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej;
4. nie był/a karany/a za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim;
5. nie orzeczono wobec niego/ niej zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi
6. wobec której nie orzeczono obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego osoby małoletniej decyduje Sąd.

Ostatnie wpisy