Ułatwienia dostępu

Bon energetyczny

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że przyjmuje wnioski o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Ośrodka – Koronowo, ul. Pomianowskiego 1, pok. 23 lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o bon energetyczny można składać od 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024 r., wnioski złożone po 30 września 2024 r. nie będą rozpoznawane.

Bon energetyczny przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2500 zł,
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę.

Procedura postępowania o przyznanie bonu energetycznego.

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2023. W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, bon będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł. Bon energetyczny w 2024 r. wynosi:
– 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Przepisy przewidują także podwyższony bon energetyczny przysługujący osobom ogrzewającym domy prądem:
– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
– 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
– 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
– 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Bon energetyczny ma być wypłacany jednorazowo.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu bonu energetycznego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 52-567-31-31, lub osobiście – pokój 23

Ostatnie wpisy