Ułatwienia dostępu

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

– Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  •  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
  • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
  • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
  • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

– Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. „becikowe”.
– Świadczenie rodzicielskie,
– Zasiłek pielęgnacyjny,
– Świadczenie pielęgnacyjne,- Specjalny zasiłek opiekuńczy