• baner4.jpg
 • baner3.jpg
 • baner5.jpg
 • baner2.jpg
 • baner1.jpg
 • baner6.jpg

Fundusz alimentacyjny

Akty Prawne

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011 r. nr 73 poz. 395.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1467)
 • Zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2019 poz. 2086 ze zm.) obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.
  Z tego względu do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności (matka, ojciec, dziadkowie, rodzeństwo).

 


Od kiedy składać wnioski?


Prawo do świadczeń z funduszu ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek (z pełną dokumentacją) do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego.
Nowy okres 2021/2022 dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpocznie się 1 października 2021 r. i potrwa do 30 września 2022 r.
Wnioski będą przyjmowane od:
• od 1 lipca – drogą elektroniczną; poprzez strony: emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE.
• od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Wnioski można odebrać w Wydziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Składać wnioski należy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 12 i 23.


Kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty?


Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego.
O świadczenia z funduszu może ubiegać się osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia przysługują do ukończenia:
• 18 roku życia albo
• 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
• bezterminowo - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Co ze świadczeniami w trakcie ostatniego roku studiów? W takiej sytuacji są one wypłacane do zakończenia tego roku studiów, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia.
Warto pamiętać, iż alimenty z funduszu nie przysługują w przypadku umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej. Podobnie jest, gdy osoba uprawniona zawiera związek małżeński.

Fundusz alimentacyjny – kwota świadczeń

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.


Fundusz alimentacyjny – kryterium dochodowe


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.
Jeżeli dochód przekroczy tę kwotę, to stosuje się tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Osoba uprawniona otrzyma kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeżeli tak obliczona wysokość świadczenia będzie niższa niż 100 zł, to wsparcie nie będzie przysługiwało.
Co trzy lata kwota kryterium dochodowego będzie zwiększała się o wskaźnik waloryzacji (procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę). Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.


Fundusz alimentacyjny – wypłaty


Alimenty z funduszu wypłaca się w okresach miesięcznych. Świadczenie będzie przekazywane na wskazane konto bankowe w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Ustalenie prawa do świadczeń na kolejny okres świadczeniowy oraz ich wypłata uzależnione są od tego, kiedy zostanie złożony wniosek, co prezentuje poniższa tabela.

Złożenie wniosku
(wraz z wymaganymi dokumentami)
Ustalenie prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego i wypłata
do 31 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.
od 1 do 30 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
od 1 do 31 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
od 1 do 30 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
0d 1 lutego 2022 r. w terminie 1 miesiąca


Jakie dokumenty należy dołączyć?


1. odpis wyroku lub ugody z klauzulą wykonalności, potwierdzający zasądzone alimenty
2. zaświadczenie od komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów za ostatnie 2 miesiące, poprzedzające złożenie wniosku
3. zaświadczenie komornika o wysokości otrzymanych alimentów w 2020 r.
4. oświadczenie o dochodach innych niż podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym każdego pełnoletniego członka rodziny (np. alimenty, stypendia socjalne, jeśli dochód był uzyskiwany)
5. zaświadczenie ze szkoły wyższej o kontynuowaniu nauki
6. upoważnienie przez pełnoletnie dziecko dla rodzica do złożenia wniosku i pobierania świadczeń z FA
7. w przypadku utraty lub uzyskania dochodów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (np. świadectwo pracy, umowę o pracę, pit 11 za 2020 r., zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie netto za drugi miesiąc od podjęcia zatrudnienia, jeśli zatrudnienie było podjęte w 2021 r.
8. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
9. nakaz płatniczy za 2020 r. (ROLNICY)
10. informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą (dotyczy osób gdzie egzekucję prowadzi Sąd Okręgowy)
11. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
12. inny dokument, jeśli jest wymagany w sprawie.


Utrata i uzyskanie dochodu


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2020 r. lub po tym roku utraciła lub uzyskała dochód do wniosku należy dołączyć dokument określający datę utraty/uzyskania dochodu oraz dokument określający kwotę utraconego/uzyskanego dochodu.
Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
a. zakończeniem urlopu wychowawczego,
b. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, g. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.


W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, są obowiązani do każdorazowego, niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organu wypłacającego świadczenia.

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www