Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie

Data publikacji strony internetowej: 19.10.2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.11.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

(Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Pomimo starań administratorów i redaktorów serwisu internetowego nie wszystkie jej elementu są jednakowo dostępne:

  • nie wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi. Może to powodować utrudnienie w zrozumieniu kontekstu danych w komórkach,
  • na skutek omyłek redaktorów na stronie mogą pojawić się błędy walidacji kodu strony lub przestarzałe, nieużywane elementy HTML, jednak nie mają one znaczącego wpływu na dostępność cyfrową strony,
  • nie widać niektórych elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą, na niektórych stronach mogą również wystąpić pułapki klawiaturowe,
  • na stronie mogą się znaleźć linki menu, które nie zostały zgrupowane w postaci listy,
  • na niektórych stronach błędnie zdefiniowane nagłówki w kodzie strony (niepoprawna kolejność),
  • przy powiększeniu strony do 200% lub korzystaniu z urządzenia mobilnego niektóre treści stają się nieczytelne lub niedostępne.


Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Studio WWW, ul. Pomianowskiego 3, 86-010 Koronowo) 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z informatykiem urzędu, adres poczty elektronicznej informatyk@mgops.koronowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 567-31-15.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w Sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, 86-010 Koronowo, ul. Pomianowskiego 1, numer telefonu 52 567-31-11, adres poczty elektronicznej sekretariat@mgops.koronowo.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Pomianowskiego 1 i od ul. Witosa. Wejście główne dla interesantów zlokalizowane od frontu budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście znajdujące się z tyłu budynku posiada bariery architektoniczne – do budynku prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pokój numer 9 na parterze (Stanowisko ds. zdrowia i osób niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego) zapewnia pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami a także zainstalowano w nim pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe znajdują się na ogólnodostępnym parkingu przy ul. Pomianowskiego.