• baner3.jpg
 • baner6.jpg
 • baner5.jpg
 • baner2.jpg
 • baner1.jpg
 • baner4.jpg

Pomoc społeczna

 1. Akty prawne

  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 2. Kryteria dochodowe

  1) Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 634,00 zł
  2) Dla osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi 514,00 zł
  3) Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00 zł
  4) Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium odpowiednio:
      dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł) i dla osoby w rodzinie (514,00 zł)

 3. Świadczenia z pomocy społecznej

  Zasiłek stały

  a) Zasiłek stały przysługuje:
     - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do
       pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
     - pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do
       pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego
       na osobę w rodzinie.

  b) Zasiłek stały ustala się w wysokości:
     - w przypadku osoby samotnie gospodarującej — różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie
       gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00 zł miesięcznie;
     - w przypadku osoby w rodzinie — różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem
       na osobę w rodzinie.

  c) Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

  Zasiłek okresowy przysługuje:

     - w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania
       lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
     - osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
       gospodarującej
     - rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

  Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności:

     - na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych
       przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

  Specjalny zasiłek celowy może być przyznany

     - w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających
       kryterium dochodowe może być przyznany w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium
       dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi

  Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

  Sprawienie pogrzebu

     - Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

  Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

     - z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
     - ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji
       istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
     - praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.
     - w pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem
       godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
     - praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód

  Interwencja kryzysowa

     - Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin
       będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej
       i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej
       w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
     - Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
     - w ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej,
       a w zależności od potrzeb — poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych
       — schronienia do 3 miesięcy.

  Schronienie

     - Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.
       Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach,
       schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

  Niezbędne ubranie

     - Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży
       i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

  Posiłek

     - Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która
       własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc w formie posiłku przyznana dzieciom i młodzieży
       w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

  Usługi opiekuńcze

     - Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
       a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
       opiekuńczych
     - Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga
       pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą
       takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
       opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
       z otoczeniem.
     - Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
       schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
       zawodowym.                      http://www.bip.koronowo.pl/index.php?app=uchwaly&nid=5000&y=2011&q

  Dom pomocy społecznej

     - Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej
       samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie
       usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
     - Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące
       typy domów, dla:
            ● osób w podeszłym wieku;
            ● osób przewlekle somatycznie chorych;
            ● osób przewlekle psychicznie chorych;
            ● dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
            ● dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
            ● osób niepełnosprawnych fizycznie.

 4. Procedura udzielania pomocy

     - Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela
       ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
     - Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.
     - Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.
     - Przed wydaniem decyzji przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy
     - Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności
       jego przeprowadzenia.
     - W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka
       pomocy społecznej lub wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych
       od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zwanego
       dalej „świadczeniem".
     - Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach
       roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej albo w innym terminie uzgodnionym z osobą lub
       rodziną, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
     - Pracownik socjalny, przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą,
       rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ
       na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy.
     - Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby
       lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy.
     - Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny
       ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia
       oświadczenia jest pod-stawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
     - Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących
       dokumentów:
     - dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
     - skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
     - dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
     - decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku
       przedemerytalnego;
     - orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia
       lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji
       lekarskiej;
     - orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
     - zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje
       o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie
       zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz
       składki na ubezpieczenie chorobowe
     - zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej,
       umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni
       kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od
       osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części
       finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
     - zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na
       ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
     - dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
     - zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach
       przeliczeniowych;
     - zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole
       ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
     - decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej,
       o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa
       do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo
       oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
     - decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
     - zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
     - zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
       osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
     - decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
     - oświadczenia o stanie majątkowym.
 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www