• baner2.jpg
  • baner5.jpg
  • baner1.jpg
  • baner6.jpg
  • baner3.jpg
  • baner4.jpg

Świadczenia wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych

Prawo do świadczenie wychowawczego przysługuje :

- matce,

- ojcu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka

- albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje ww. osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 r.ż.

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w kwocie 500 zł na dziecko

 

1. Akty Prawne

 

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 18 lutego 2016 r.

(Dz. U. Z 2016 r. poz. 214)

 

2. Kryteria dochodowe (gdy wniosek na pierwsze/jedyne dziecko)

 

kryterium dochodowe 800zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności lub umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka

 

3. Okresy zasiłkowe

 

Prawo do świadczenia ustalane jest na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego trwa od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku.

 

4. Wniosek o świadczenie wychowawcze

- w przypadku osób rozwiedzinych: wyrok rozwodowy/ugoda sądowa potwierdzający miejsce zamieszkania i sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzica ubiegającego się o świadczenie wychowawcze

- dokumenty potwierdzające utratę/uzyskanie dochodu w roku bazowym i po tym roku (w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze/jedyne dziecko)

 

W okresie pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze/jedyne dziecko należy niezwłocznie zgłaszać uzyskanie lub utratę dochodu


 

Dochodem uzyskanym nazywamy:

 

a) zakończenie urlopu wychowawczego,

 

b) uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 

c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 

d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

 

e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

 

f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 

g) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

 

h) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 

i) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

 

 

 

Dochodem utraconym nazywamy:

 

a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

 

b) utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 

c) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 

d) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

 

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.3),

 

f) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 

g) utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

 

h) utratę świadczenia rodzicielskiego,

 

i) utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 

j) utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.4);


 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www