• baner5.jpg
  • baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner2.jpg
  • baner6.jpg
  • baner3.jpg
Zamówienia

Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego

Więcej…
 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2022 roku w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie - zarządzenie Burmistrza wraz z załącznikami


Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie,
3) na stronie internetowej Gminy Koronowo,
4) na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Koronowo. 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021

Więcej…
 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2021 roku w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Więcej…
 

Zamówienie nr OA.251.4.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro
i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro,
o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
Więcej…
 
Strona 1 z 4

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www