• baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg
  • baner6.jpg
  • baner2.jpg
  • baner5.jpg
ogłoszenia

Szlachetna Paczka - zostań wolontariuszem

piątek, 21 lipca 2023 08:53

Wolontariusze zmieniają wiele małych światów
Mądre pomaganie to więcej niż działanie na rzecz dobra. Mądre pomaganie zostawia ślad. Zmienia. Co roku tysiące osób z różnych zakątków Polski bierze udział w wolontariacie Szlachetnej Paczki. Mówią: „Robię to, bo widzę, że pomoc jest realnie potrzebna i możliwa”, „Zaczęłam wierzyć w siebie, w swoją siłę. W to, że niemożliwe nie istnieje”, „Nie raz widziałem, jak dawaliśmy ludziom nadzieję na przyszłość”. Kiedy pomagamy rodzinom, zmieniamy nie tylko kolejne tygodnie czy miesiące ich życia, ale często zmieniamy ich i nasz świat. Ze świata biedy na świat bezpieczniejszy, z możliwościami, świat, w którym patrzymy na innych z nadzieją, większą empatią i wrażliwością. „W mojej rozpaczy i ciemności pojawiło się światło”, „Od teraz każdy kolejny poranek będzie dla nas pewniejszy” - mówią rodziny włączone do Szlachetnej Paczki. Zmieniamy wiele małych światów, zmieniając w ten sposób nasz wspólny.
senior kv pop
Doświadcz radości z pomagania.
„Dzięki Paczce mogę sprawić, że płacz osób w potrzebie zamieni się w uśmiech.” - to Ty decydujesz, które z rodzin i jakiego wsparcia potrzebują, by w ich życiu mogła wydarzyć się trwała zmiana na dobre. Weekend Cudów, kiedy przez Twoje ręce pomoc materialna dotrze do najbardziej potrzebujących rodzin, to moment radości, która staje się udziałem każdej ze stron. Szczęście, wzruszenie, poczucie bycia ważnym w czyimś życiu – w tej wielkiej, ogólnopolskiej machinie dobra pozytywne emocje nie omijają nikogo. „Sprawia mi to ogromną przyjemność i satysfakcję, gdy widzę radość u innych. Czuję się, jakbym pomagała zmienić świat na lepsze” - dołącz do wolontariatu w Szlachetnej Paczce i doświadcz satysfakcji i poczucia wpływu na losy wielu osób w potrzebie!

ZmieniaMY świat na dobre
W Paczce pojedynczy Wolontariusz_ka ma realny wpływ na zmianę małych światów Rodzin z najbliższej okolicy. W 2022 roku w Szlachetną Paczkę włączyło się ponad 12 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. Odwiedzili niemal 23 tysiące rodzin i zdecydowali o włączeniu do programu prawie 15,5 tysiąca z nich. “Zachwyciłem się jak początkowo obcy ludzie mogą razem stworzyć zespół i
realnie pomóc ludziom z okolicy, a potem doświadczasz takich emocji jak tutaj” - mówi jeden z wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Razem zmieniamy świat na dobre.
seniorka kv pop
Problem – o ubóstwie
W Szlachetnej Paczce niesiemy pomoc najbardziej potrzebującym. Rodzinom i osobom samotnym, które z powodu choroby, niepełnosprawności czy następstw nieszczęśliwych wypadków popadły w, często skrajną, biedę. Ubóstwo wyklucza – spycha na margines społeczny, odbiera godność i nadzieję na zmianę. Wolontariat w Szlachetnej Paczce to propozycja dla tych, którzy nie godzą się na obojętność wobec najbardziej potrzebujących. “Jest tyle zła i bólu na świecie, tyle samotności... kiedy wychodzisz od Rodziny a ostatnie co widzisz to łzy wzruszenia i radość na twarzach, masz wrażenie, że wszystko inne przestaje mieć znaczenie.” - mówi wolontariuszka. Szlachetna Paczka to dostrzeżenie osób, których nie zauważa nikt inny.

Jak zostać wolontariuszem_ką?
Chcesz zostać Wolontariuszem_ką Szlachetnej Paczki? To proste! Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wypełnij krótki formularz i poczekaj na kontakt ze strony rekrutera ze Szlachetnej Paczki.

Zadania wolontariusza_ki
1. Spotyka się z Rodzinami, które potrzebują pomocy
Bez Wolontariuszy nie byłoby Szlachetnej Paczki, to dzięki Wam docieramy bezpośrednio do osób żyjących w biedzie. W całej Polsce potrzebujemy 9,5 tys. Wolontariuszy i Wolontariuszek, którzy będą spotykać się z Rodzinami.
2. Współpracuje z Darczyńcą
Wolontariusz_ka odwiedza rodziny w potrzebie w swojej okolicy – poznaje ich historie i decyduje, jaka pomoc będzie najlepszą formą wsparcia. Kiedy Darczyńca decyduje się na przygotowanie pomocy dla konkretnej Rodziny– wspiera go radą.
3. Koordynuje dostarczenie paczki
W czasie grudniowego „Weekendu Cudów” przejmuje paczkę od Darczyńców i pomaga dostarczyć ją Rodzinie, którą ma pod opieką.

Zmieniamy świat na dobre!
Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i zostań Wolontariuszem_ką Szlachetnej Paczki.
matka kv. pop
Informacja: Sebastian Ciastek, Menadżer Operacyjny Szlachetnej Paczki, Stowarzyszenie WIOSNA

 

Opiekunowie prawni poszukiwani

środa, 14 czerwca 2023 13:37

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla małoletnich.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty pod adresem: Koronowo, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo lub telefoniczny z pracownikiem socjalnym pod nr telefonu 52 567-31-11.

Opiekunem prawnym może zostać osoba, która spełnia poniższe wymagania:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2. nie jest pozbawiony/a praw publicznych;
3. nie został/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej;
4. nie był/a karany/a za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim;
5. nie orzeczono wobec niego/ niej zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi
6. wobec której nie orzeczono obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego osoby małoletniej decyduje Sąd.

 

Refundacja VAT za paliwa gazowe

piątek, 20 stycznia 2023 13:11

gaz
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że można składać wnioski o
wypłatę refundacji podatku VAT
za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Refundację można uzyskać w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne:
1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
2) jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

– przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej „refundacją podatku VAT”.

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.


Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o refundację podatku VAT, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, weryfikuje wniosek o refundację podatku VAT w zakresie:
1) zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
2) wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w art. 18 pkt 2, zgodnie z ust. 3
– jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

docWniosek o wypłatę refundacji178 KB

pdfWniosek o wypłatę refundacji - wersja PDF168.3 KB


 

Dodatek elektryczny

środa, 30 listopada 2022 10:56

pompa ciepla

DODATEK ELEKTRYCZNY

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania - przyjmowane są od dnia 1 grudnia 2022 r. (w dniach od poniedziałku do piątku) w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, w pokojach nr 12 i 14, w godz. od 8:00 do 15:00.

Ważne!

Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne. Przepis ten mówi, że odbiorcą energii jest odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej – zatem, wnioskodawcą musi być osoba, na którą wystawiony jest rachunek za energię elektryczną.
Do wniosku prosimy bezwarunkowo załączyć rachunek za energię elektryczną.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną Klauzulę Informacyjną – Dodatek elektryczny.


Wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego można składać do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po dniu 1 lutym 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie informujemy, że dodatek elektryczny przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:
1. pompa ciepła
2. ogrzewanie elektryczne


Dodatek przysługuje, jeśli w gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

W przypadku ubiegania się o dodatek elektryczny w kwocie 1000 zł. - do wniosku należy dołączyc ostatnie rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym.


W przypadku ubiegania się o wyższy dodatek elektryczny w kwocie 1500 zł do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.


Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwu domowego, które otrzymało dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dodatek na pellet lub biomasę / drewno / olej opałowy / gaz LPG)

pdfWniosek o dodatek elektryczny137.62 KB

odtwniosek w wersji edytowalnej (Libre Office)36.6 KB

 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 1 z 5

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www