• baner3.jpg
  • baner1.jpg
  • baner2.jpg
  • baner6.jpg
  • baner5.jpg
  • baner4.jpg

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023


Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Informacja w sprawie naboru wniosków do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że wniosek Gminy Koronowo na środki finansowe z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego został zakwalifikowany do wsparcia finansowego na realizację usług asystenta dla 18 osób.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• osoby niepełnosprawne, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
Czas trwania usług asystenta:
Usługi mogą być realizowane prze 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Do czasu realizacji usług asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.
W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.
Procedura zgłoszenia uczestników Programu to w szczególności:
• Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
• Orzeczenie o niepełnosprawności
W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub opiekuna prawnego, niebędąca członkiem rodziny uczestnika.
Uczestnicy Programu nie będą ponosić odpłatności za usługi asystencji osobistej.
Powyższe dokumenty należy składać:
• bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 6 / pokój nr 14 - sekretariat
• za pośrednictwem poczty na adres j.w.
• skrytkę ePUAP: /2u7h6da4hy/SkrytkaESP
O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń uczestników, zgodnie z założeniami Programu AOON – edycja 2023 i przyznanymi na ten cel środkami finansowymi.
Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie będą kontaktować się z uczestnikami i asystentami zakwalifikowanymi do Programu.
W przypadku zakwalifikowania się do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 uczestnicy składają dalsze oświadczenia zgodne z wytycznymi Programu.
W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 52 567-31-11 lub 52 567-31-27.

Dokumenty do pobrania:

  1. docKarta zgłoszeniowa125.00 KB
  2. docZakres czynności40.5 KB
  3. pdfKlauzula informacyjna uczestnika101.73 KB

baner mrips

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www