• baner2.jpg
  • baner3.jpg
  • baner1.jpg
  • baner6.jpg
  • baner4.jpg
  • baner5.jpg
ogłoszenia

Refundacja VAT za paliwa gazowe

piątek, 20 stycznia 2023 13:11

gaz
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że można składać wnioski o
wypłatę refundacji podatku VAT
za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Refundację można uzyskać w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne:
1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
2) jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

– przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej „refundacją podatku VAT”.

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.


Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o refundację podatku VAT, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, weryfikuje wniosek o refundację podatku VAT w zakresie:
1) zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
2) wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w art. 18 pkt 2, zgodnie z ust. 3
– jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

docWniosek o wypłatę refundacji178 KB

pdfWniosek o wypłatę refundacji - wersja PDF168.3 KB


 

Dodatek elektryczny

środa, 30 listopada 2022 10:56

pompa ciepla

DODATEK ELEKTRYCZNY

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania - przyjmowane są od dnia 1 grudnia 2022 r. (w dniach od poniedziałku do piątku) w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, w pokojach nr 12 i 14, w godz. od 8:00 do 15:00.

Ważne!

Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne. Przepis ten mówi, że odbiorcą energii jest odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej – zatem, wnioskodawcą musi być osoba, na którą wystawiony jest rachunek za energię elektryczną.
Do wniosku prosimy bezwarunkowo załączyć rachunek za energię elektryczną.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną Klauzulę Informacyjną – Dodatek elektryczny.


Wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego można składać do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po dniu 1 lutym 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie informujemy, że dodatek elektryczny przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:
1. pompa ciepła
2. ogrzewanie elektryczne


Dodatek przysługuje, jeśli w gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

W przypadku ubiegania się o dodatek elektryczny w kwocie 1000 zł. - do wniosku należy dołączyc ostatnie rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym.


W przypadku ubiegania się o wyższy dodatek elektryczny w kwocie 1500 zł do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.


Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwu domowego, które otrzymało dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dodatek na pellet lub biomasę / drewno / olej opałowy / gaz LPG)

pdfWniosek o dodatek elektryczny137.62 KB

odtwniosek w wersji edytowalnej (Libre Office)36.6 KB

 

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

środa, 30 marca 2022 08:14


ukraina flaga

Informujemy, że od dnia 30 marca 2022 r. wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składamy do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz załącznik do wniosku należy przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo lub złożyć wg miejsca zamieszkania w pok: 3, 4, 5 lub 7 w godzinach 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku.

docWniosek w formacie DOC96.5 KB

pdfWniosek w formacie PDF75.95 KB

 

Opieka Wytchnieniowa +

poniedziałek, 07 lutego 2022 13:11

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dot. Opieki wytchnieniowej +

Celem usług opieki wytchnieniowej jest wsparcie i odciążenie członków rodziny lub opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami/ niesamodzielnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Dodatkowo planowane jest zapewnienie opiekunom wsparcia w formie warsztatów/ spotkań/ konsultacji indywidualnych zgodnie z potrzebami w środowisku. Rodzaj wsparcia zostanie ściśle dobrany do potrzeb konkretnej osoby korzystającej z usługi np. wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki, pierwszej pomocy przedmedycznej itp.

Informacja: Fundacja EkoPrzyjazna


opieka  
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 1 z 5

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www